formularz rękojmi ( reklamacji)

                                                                                                                                             Miejscowość, data............................................

 

.................................................................................................

Imię i nazwisko, adres Kupującego

 

.................................................................................................

Nazwa Sprzedawcy, sprzedającego za pomocą serwisu haloart.pl

 ,                    

                                                                           

                                                        OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

 

Nr produktu................................................

 

Nazwa produktu..........................................

 

Nr zamówienia.............................................

 

Data nabycia rzeczy ….....................

 

Data dostarczenia rzeczy …..............

 

Data wykrycia wady …....................

 

Rodzaj wady: fizyczna/prawna*

 

Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*

 

Opis wady:

 

….............................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

….............................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

 

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:
 

1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot

 

różnicy na podane poniżej konto lub adres

 

2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …...................

 

(słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres

 

3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru

 

4. żądam wymiany towaru na nowy

 

 

 

Moje konto bankowe nr:

 

……………………………………………………………………….......................................................................

 

 

 

                                                                                                                                               ..........................................

                                                                                                                                                       podpis Kupującego

* niewłaściwe skreślić

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA

Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

    1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

    2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

    3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

    4. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt . Koszty wymiany lub naprawy ponosi my.  Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy. a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu stwierdzenia wady, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.