REGULAMIN

                                                                                                                                                                     

 

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HALOART.PL  obowiązujący od  01.01.2023 r. 

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://haloart.pl.

 

 

Naszym celem jest udostępnienie platformy handlowej dla wszystkich osób korzystających z Haloart.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem oferty dotyczące sprzedaży Produktów, w tym w szczególności w zakresie sztuki i  hand-made , oferowanej przez Artystów, Rękodzielników jak i Projektantów (dalej jako: „Sprzedawcy”) albo zamierzających dokonać ich zakupu miłośników sztuki (dalej jako: „Kupujący”).Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia miejsce dla Sprzedawców i Kupujących, nie jest jednak stroną zawieranych przez nich umów sprzedaży, co oznacza, że prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (przede wszystkim dostarczenie produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na Sprzedawcy i Kupującym. Dokonywanie zakupów produktów odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Haloart.pl, który umożliwia Kupującym między innymi wybór Produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony przez Kupującego produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.

 

Serwis jest widoczny dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy mogą przeglądać go bez potrzeby posiadania Konta.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez Haloart.pl.

 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Haloart.pl

 

 

1) O NAS

 

Właścicielem Haloart.pl  jest JULIA BRONOWICKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HALOART JULIA BRONOWICKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Graniczna 9L, 32-050 Skawina NIP 6792702286 , REGON  121453601oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy: 601 595 060  (dalej jako: „Usługodawca”).
Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerecji w wykonanie zobowiązań, jeśli któryś z Usługobiorców łamie postanowienia Regulaminu.

 

 

2)  DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

a. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.

 

c. KUPUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


e. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

f. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

g. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony  indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. , w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży, zwrotach, reklamacjach, wiadomościach, , wystawionych opiniach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

 

g/1 KONTO SPRZEDAWCY – usługa elektroniczna Konto, w której gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

 

g/2 KONTO KUPUJĄCEGO - usługa elektroniczna Konto, w której gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

 

h. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.


i.  PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.


j. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym jako sprzedający i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak i nie prowadzącą działalności gospodarczej oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznano zdolność prawną.


k. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.


l. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, HALOART.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://haloart.pl.


m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży, umowa świadczenia zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w ofercie Sprzedawcy (albo ustalonych na podstawie indywidulanych uzgodnień między Kupującym i Sprzedawcą – w razie prowadzenia takich uzgodnień) oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.


n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.


o. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.


p. USŁUGODAWCA – Julia Bronowicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HALOART Julia Bronowicka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Graniczna 9L, 32-050 Skawina NIP 6792702286, REGON 121453601 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy: 601 595 060 

 

q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


r. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

3)  O SERWISIE

 

1.   Haloart.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedawca i Kupujący. 


2.  Sprzedawcy mogą zawierać Umowy Sprzedaży albo jako przedsiębiorcy – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta, albo jako osoba prywatna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta ani osoby, do której stosuje się prawa konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta i osób, do których stosuje się niektóre prawa konsumenta oraz ich prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta.


3,  Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie
i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

 

 

4)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega, iż zakazane jest finalizowanie transakcji, które zostały nawiązane za pośrednictwem Serwisu poza nim, podawanie kontaktów prywatnych, odsyłanie oraz odsyłanie do prywatnych stron. Kontakt pomiędzy Kupującym a Sprzedajacym odbywa się za pomocą komunikatora w serwisie haloart.pl  

 

2.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;

(4), zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu haloart.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.


3.   Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


4.   Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Serwisu i Usług Elektronicznych, jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, który wykorzystuje korzystając z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.


5.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy.


6.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem Haloart.pl, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

5)   USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

Każdy Usługobiorca może korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.
Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

 

 

6)   WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA SPRZEDAWCY I KONTA KUPUJĄCEGO

 

1.  Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest konieczne dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz składania Zamówień.

 

2.  Korzystanie z Konta Sprzedawcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

–  wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji

-   kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą

-   wypełnieniu i wysłaniu (poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku akcji) formularza współpracy „Zgłoś się jako sprzedawca” znajdującego się w stopce strony.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W formularzu współpracy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa (w przypadku działu sztuka będzie nią imię i nazwisko), numer telefonu kontaktowego wraz z dogodną porą kontaktu, wiek, kierunek studiów, o ile jest powiązany z twórczością oraz kraj wysyłki. W celu zatwierdzenia zgłoszenia współpracy, Usługobiorca powinien wypełnić również pole portfolio oraz przesłać zdjęcia swojej twórczości, które mają umożliwić Usługodawcy możliwość weryfikacji twórczości potencjalnego Usługobiorcy.

O zatwierdzeniu Konta Sprzedawcy, Usługobiorca jest informowany w osobnej wiadomości wysłanej na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie stąd też Usługodawca zastrzega sobie termin 14 Dni Roboczych na weryfikację zgłoszenia Konta Sprzedawcy.

Sprzedawca może, za pośrednictwem odpowiedniej opcji w ramach Konta Sprzedawcy, zamieścić informację o urlopie – tj. niedostępności w określonym terminie. Skutkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest wyświetlenie informacji o terminie urlopu przy Produktach przez niego oferowanych jak i wskazanie informacji o dniu, od którego Sprzedawca będzie realizował Zamówienia złożone w trakcie trwania urlopu. Możliwe jest również ukrycie Konta Sprzedawcy w serwisie na czas przez niego wskazany, poprzez przesłanie stosowanego żądania do Usługodawcy.


3.   Korzystanie z Konta Kupującego możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą . W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.


4.   Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia).

 

5.   Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 

6.   Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.

 

7.   Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto Kupującego w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. Ograniczenie to nie dotyczy Konta Sprzedawcy.

 

8.   Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta Sprzedawcy następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. W przypadku Konta Kupującego, Usługobiorca ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie Konta w trybie natychmiastowym (bez upływu terminu 14 dni) m.in. poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Usuń Konto. Po upływie tego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży.

 

9.   Usługobiorca może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych w Serwisie w celu ułatwienia korzystania z Usługi Elektronicznej Konto.

 

 

7)   WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 

1.   Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym.

 

2.   Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) zaznaczeniu przez Kupującego odpowiednich zgód (m.in. o poinformowaniu o prawie odstąpienia od umowy) oraz kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) w przypadku wysyłki Pocztą, dodatkowo nr tel. w przypadku wysyłki kurierem lub adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz nr paczkomatu w przypadku wysyłki do Paczkomatu oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.


3.   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, poprzez usunięcie Produktów  z koszyka lub zamknięcie przeglądarki

 

 

8)   WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 

1.  Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola akcji. Zapisanie się na Newsletter jest również możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta przez Usługobiorcę – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

2.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez formularz rezygnacji https://www.haloart.pl/newsletter.html  lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Wypisanie się z Newslettera następuje po upływie 2dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy, a w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera umieszczonego w otrzymanej wiadomości email w ramach Newslettera wypisanie się następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

9)   OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE  DOSTĘPU USŁUGOBIORCY DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

1.   Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w pkt 6 regulaminu, składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia, czy też wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].


2.   Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że zawieszenie i ograniczenie dotyczy wyłącznie Konta Sprzedawcy. Działania takie są możliwe tylko wtedy i w  takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami:

 

a)  Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą są:

I.    podanie przez Usługobiorcę będącego Sprzedawcą w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych)   lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres, adres poczty elektronicznej);

II.    braku aktywności powyżej roku, poprzez co rozumie się brak zawieranych Umów Sprzedaży lub brak wystawienia ofert Produktów – dotyczy wyłączenie Konta Sprzedawcy. 

III.  wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie                    obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.;

IV.   wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę, którego wystawienie jest zabronione  zgodnie z wykazem dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (towary zakazane);

V.   wystawienie oferty Produktu przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w  Regulaminie;

VI.  brak wystawienia Produktu w przypadku Konta Sprzedawcy w terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia Konta;

VII. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,

VIII. składanie Zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży;

IX.  obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia  świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą;

X.  skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika  z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii

XI. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę będącego Sprzedawcą w postaci np. braku realizacji  zamówień mimo ponagleń, brak kontaktu mailowego i telefonicznego Usługodawcy ze Sprzedającym, brak odpowiedzi na  wiadomości od Haloart oraz Kupujących.

 

b.   Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do  niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych.
c.   Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy (posiadającemu Konto Sprzedawcy i wyłącznie w zakresie Konta Sprzedawcy) dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych. W czasie zawieszenia Konta, jest ono niewidoczne dla innych Usługobiorców Serwisu.
d.   W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca będący Sprzedawcą obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
e.   Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu  ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę będącego Sprzedawcą usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy będącego Sprzedawcą. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
f.   Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę będącego Sprzedawcą do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 9) ust. 2 ppkt a. lit. VIII - X Regulaminu.
g.   W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;
h.   W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

-   podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy będącego Sprzedawcą w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

-   korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
-   może wykazać, że dany Usługobiorca będący Sprzedawcą wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W przypadkach gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy będącemu Sprzedawcą, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

i.   Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca będący Sprzedawcą wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

j.   W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy będącemu Sprzedawcą możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 18. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę będącego Sprzedawcą, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie  stało się skuteczne.

 

3.   Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach oferty wystawionego Produktu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.


4.   Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy będącemu Sprzedawcą nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

 

5.   Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy będącemu Sprzedawcą pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

 

 

10)   WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW


1.   Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji . Po akceptacji Usługodawcy oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym w ciągu maksymalnie 48 godzin.

 

2.   Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
a.główne cechy Produktu;
b.cenę Produktu wraz z  podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
c.sposób i termin zapłaty;
d.sposób i termin dostawy;
e.miejsce i sposób składania reklamacji.


3.   Oferta sprzedaży składana przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę
o Prawach Konsumenta.

 

4.   Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.   Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym (poza miejscami do tego wyznaczonymi w Serwisie) oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

 

6.   Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i prowadzeniu sprzedaży.

 

7.   Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 

8.   Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (towary zakazane).

 

9.   Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.

 

10.   Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności to, iż Produkty przez niego oferowane są pozbawione wszelkich wad.

 

11.   Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia Kupującemu gwarancji na Produkt przez niego oferowany.

 

12.   Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osób, do których stosuje się niektóre praw konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.

 

13.   Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu, co można zrobić m.in. poprzez komunikator dostępny w ramach Serwisu.


 
11)   ROZLICZNEIA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A SPRZEDAJĄCYM Z TYTUŁU ZAWARTYCH UMÓW SPRZEDAŻY


1.   Rozliczenia Serwisu Haloart ze Sprzedającymi następują w cyklu miesięcznym.


2.   Wystawianie ofert sprzedaży jest bezpłatne. Od zawartej Umowy Sprzedaży pobierana jest prowizja w wysokości– 23,077% ceny sprzedaży brutto.


3.   Rozliczenie stanowi suma wartości sprzedanych i wysłanych w danym miesiącu przez Sprzedawcę  produktów, w cenach bez marży Haloart oraz suma kosztów wysyłek.  Wypłaty (przelewy) dokonywane są do 10-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. W razie zmiany nr swojego rachunku bankowego, Sprzedawca ma obowiązek poinformować mailowo o tym fakcie Usługodawcę.

4. Zakończenie zamowienia kończy się w momencie wpisania nr nadania przesyłki na koncie Sprzedawcy.  W ostatnim dniu miesiąca prosimy o wpisywanie nr nadania wyłacznie do godz. 18-ej, ponieważ Usługodawcy potrzebny jest czas  na wystawienie faktur prowizyjnych i paragonów ( z uwagi na kasę fiskalną do godz. 24.00 ostatniego dnia miesiąca) . Usługodawca uprasza, aby nie wpisywać numeru nadania listów przewozowych dla przesyłek, które nie zostały nadane lub odebrane przez kuriera w momencie przekazania wspomnianego nr nadania przesyłki.


5.   W zakładce „rozliczenia” Sprzedawca ma wgląd do listy sprzedanych produktów poprzez wybór odpowiedniego roku i miesiąca.


6.   Korekty do rozliczeń - po zakończonym miesiącu korekta salda, o ile taka ma miejsce, znajduje się w zakładce rozliczenia.


7.   Faktury vat na marżę serwisu wystawiane są raz w miesiącu, ostatniego dnia miesiąca za całomiesięczną sprzedaż dla Sprzedawców, którzy zgłosili prowadzenie działalności gospodarczej. Na marżę serwisu w przypadku Sprzedawców nie będących przedsiębiorcami wystawiane są paragony.  Dane niezbędne do wystawienia faktury  Sprzedawca zgłasza w zakładce „Moje ustawienia;  mój status Sprzedawcy" .  Wystawione faktury są widoczne na koncie Sprzedawcy w zakładce "Faktury" po zamknięciu miesiąca, gotowe do wydruku w pliku PDF.

 


12)   PLASOWANIE PRODUKTÓW, TOWARY I USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH


1.   Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie:


a.   umieszczenie Produktu we właściwej kategorii, podkategorii i odznaczenie odpowiednich filtrów precyzujących cechy produktu.
b.   zastosowanie tytułu i treści opisu Produktu umożliwiajacych wyszukanie odpowiedniej frazy w wyszukiwarce
c.   jakość prezentacji oferty, cechy wizualne oferty internetowej oraz jej opis;
d.   dodanie zdjęć Produktu, (maksymalnie 5-ciu)


2.   Parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.


3.   Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych.  Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia w Serwisie dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.


4.   Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:


a.   Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis: dane danego Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (imię i nazwisko / nazwa,) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów w Serwisie (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy oraz miejsce z którego wysyłany jest produkt bądź też ograniczenie w wysyłce poza granice Polski)
b.   Kupujący: ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach, zwrotach i reklamacjach informacja o wystawionych przez niego komentarzach, adres Sprzedawcy do zwrotu produktu po zgłoszeniu przez niego chęci zwrotu lub reklamacji oraz korespondencja ze sprzedającymi;
c.   Sprzedawcy: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży (imię i nazwisko / nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nr paczkomatu InPost), , ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach, zwrotach i reklamacjach, wiadomościach pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, informacja o otrzymanych przez niego komentarzach oraz jego odpowiedziach na komentarze; informacje o produktach sprzedanych i opiniach wystawionych w Serwisie. Zakres przekazywanych danych może się różnić, ze względu na inne formy wysyłki, jednakże nigdy nie jest on szerszy niż ten wskazany powyżej
d.   Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Usługobiorców, Kupujących i Sprzedawców w Serwisie, do których dostęp posiadają Usługobiorcy, Kupujący i Sprzedawcy w Serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Serwisu.


13)   PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY


1.   Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


2.   W przypadku gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę, zapłata za Produkt następuję jednorazowo., Kupujący dokonuje jednej sumarycznej wpłaty za wszystkie zamówione Produkty.


3.   Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego udostępnia Usługobiorcom następujące domyślne sposoby płatności tytułem zawartych Umów Sprzedaży:

a)   Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

b)   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie. W przypadku chęci dokonania płatności w terminie późniejszym, Kupujący ma możliwość dokonania jej poprzez przejście do opcji „zamówienia nieopłacone” dostępnej w ramach Usługi Konto i opłacenia zamówienia poprzez przejście do bramki płatności za pomocą przycisku „zapłać on-line”.  technicznych obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo po złożeniu Zamówienia i przekierowaniu go do bramki płatności.

 

14)   WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY


1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:

1.1.   Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.2.  W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie ( boks DO KOSZYKA) i za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu 3 kroków ( wybór rodzaju przesyłki, wyboru sposobu płatności, wypełnieniu adresu, odznaczeniu informacji o prawie do zwrotu i potwierdzeniu zamówienia.
W momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Potwierdź zakup”  w Formularzu Zamówienia –zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Usługodawca informuje o możliwości niedostępności Sprzedawcy w określonym terminie, ze względu na urlop, Zamówienia w przypadku takiej informacji zamieszczonej przy Produkcie, będą realizowane dopiero po wskazanym terminie.

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego (w przypadku Kupującego posiadającego konto) i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego, Sprzedawcę I Usługodawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawierać będzie przynajmniej wszelkie przewidziane przez prawo informację dotyczące uprawnień kupującego oraz niezbędne wymogi informacyjne, w tym w szczególności:

a)   informacje o zamówionym Produkcie,
b)   informację o prawie odstąpienia od umowy bądź wyłączeniu i podstawie wyłączenia tego uprawnienia,
c)   regulaminu w wersji trwałego nośnika – np. w postaci pliku o rozszerzeniu PDF oraz
linków do samodzielnego pobrania aktualnego regulaminu jak i wzorca prawa odstąpienia od umowy, które stanowi również załącznik do niniejszego Regulaminu .

 

2.   Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie  adres Kupującego podany przez niego dobrowolnie podczas składania zamówienia w przypadku wysyłki Pocztą, lub adres i nr tel. w przypadku wysyłki kurierem, lub adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, jak i numer paczkomatu InPost w przypadku wyboru tego rodzaju wysyłki. Zakres przekazywanych danych może się różnić, ze względu na inne formy wysyłki, jednakże nigdy nie jest on szerszy niż ten wskazany powyżej.  


3.   Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa –Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny a Sprzedawca  do wysłania Produktu, który to z automatu wysyłany jest na maila Kupującego wraz z potwierdzeniem wysłania zamówienia. Informacja o opłaceniu Zamówienia jak i o wysłaniu go przekazywana jest Kupującemu mailowo, a niezależnie od tego,  dane o statusie Zamówienia widnieją na koncie zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego oraz w systemie administracyjnym Usługodawcy.


4.   Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

 


15)   SYSTEM OCEN


1.   Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy lub Produktu oraz dodania opinii na temat przebiegu Umowy Sprzedaży.


2.   Ocena może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu, a także w stosunku do Produktów, które były przedmiotem zawartej przez strony Umowy Sprzedaży.


3.   Wystawiona ocena może zostać unieważniona na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).


4.   Kupujący, korzystając z systemu ocen, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący wystawiający ocenę obowiązany  jest do zamieszczenia oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd. Kupującego zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.

 


16)   KONTAKT Z NAMI


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected] lub kontakt telefoniczny), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 


17)   REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY


1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w na Koncie Kupującego w Serwisie Internetowym po zawarciu umowy sprzedaży ze Sprzedającym – w zakładce zwroty i reklamacje.


2.   Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania
z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 

3.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 

 

18)   REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: [email protected]).

3.    Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi Elektronicznej stanowiącej usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności usługi z ofertą.

4.   Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

19)   ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW


1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 19.8 Regulaminu. O ile Sprzedawca będący osobą prywatną prawo zwrotu dopuszcza. Na stronie każdego produktu zawarta jest informacja o prawie zwrotu Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone przez wypełnienie zakładki „zwroty i reklamacje” na koncie Kupującego Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, np. w sposób w jaki opisano powyżej. opisano wyżej Sprzedający niebędący przedsiębiorcą może dopuścić prawo odstąpienia od umowy, poprzez wskazanie stosownej informacji na stronie Produktu.

 

2.   Przypominamy, że zgodnie z ustawa o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi lub podmiotowi, któremu na mocy przepisów szczególnych przysługują uprawnienia właściwe dla Konsumentów, czyli podmiotowi, o którym mowa w pkt. 19.11.

 

3.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 26 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

4.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


a.   dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, od objęcia w posiadanie każdego Produktu z osobna.
b.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


5.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


6.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Jeśli środki nie zostały jeszcze przekazane Sprzedawcy, dokonuje tego Usługodawca, który pośredniczy w płatności pomiędzy stronami zawartej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności  do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych udostępnionych mu przy wybrani opcji „Zwróć produkt” dostępnej w ramach Konta Kupującego.


8.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


9.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:


a.   Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi.

 


11.   Zawarte w niniejszym punkcie 19. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

20)   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

2.   Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3   .Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


4.   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 


21)   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1.   Niniejszy punkt Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2.   Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.


3.   Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.


4.   Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.


5.   Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań  wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.


6.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 


22)   PRZERWY TECHNICZNE


1.   Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS –  distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.


2.   Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.


3.   Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.


4.   Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.


5.   Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.


6.   Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

 

 

23)   PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

24)   OPINIE O PRODUKTACH

 

1. Sprzedawca umożliwia Kupującym wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sprzedawcach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.


2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Kupującego po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Kupujący może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.


3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Serwisie, o Sprzedawcy, od którego Kupujący faktycznie zakupił Produkt oraz przez Kupującego, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.


4. Dodawanie opinii przez Kupujących nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Kupujący dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.


5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).


6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od Kupujących, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Kupujących:

a) Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Kupującym – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu u Sprzedawcy, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.


b) Usługodawca wysyła Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Serwisie Internetowym.


c) W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych przez innych Kupujących lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od klienta danego Sprzedawcy lub czy dany Kupujący kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia powyższych kwestii.

7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od klienta danego Sprzedawcy lub czy dany Kupujący kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 18. Regulaminu.


8. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Kupujących oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Kupujących w celu promowania swoich Produktów. Usługodawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

25)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Zmiany Regulaminu:


a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.


b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 25 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.


b. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.


c.W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

i. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


d. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie 25 ust. 2 ppkt b. Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

e. W przypadkach, o których mowa pkt. 25 ust. 2 ppkt d. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA


Wypełnienie formularza nie jest konieczne jeśli Kupujący korzysta ze zgłoszenia zwrotu przez zakładce „ zwroty i reklamacje dostępnej w ramach Konta.

 

Oświadczenie

    o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu www.haloart.pl

 

                                                                                                                                                                     Miejscowość, data ............................

 

..................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

 Imię i nazwisko, adres Konsumenta                                   

                                                                                                                                                                  ..................................................          
                                                                                                                                                                           Nazwa Sprzedającego

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy;

 

nr produktu / nazwa:

1.……………....... /........................................................

2……………........ /........................................................

3……………......…/.........................................................

4…………….....… /.........................................................

5…………….....… /.........................................................

 

 

Nr zamówienia……………………………………..

Data odbioru zamówienia…………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ..................................

                                                                                                                                                                                              podpis

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

-   Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
-   Towary i usługi związane z pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
-   Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące.