REGULAMIN

Serwis Haloart.pl to platforma handlowa, w której wystawiają do sprzedaży swoje produkty Artyści, Rękodzielnicy i Projektanci. Serwis kierowany jest do miłośników sztuki i hand made.
 

Haloart.pl to sprawnie działające oraz bezpieczne narzędzie umożliwiające komfortowe zakupy.
 

Zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Sprzedającym lub Sprzedającym Kupującym może nastąpić na dwa sposoby. Sprzedający lub Kupujący ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Administratorem, w tym również zmieniających zapisów poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Administratora. W przypadku zrezygnowania przez Sprzedającego lub Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

REGULAMIN serwisu Haloart.pl
 

§1 DEFINICJE
 

1.  Administrator


Haloart  Beata Grotyńska-Kurek
ul. Siostry Zimmer 10
30-441 Kraków
NIP: 944-110-51-70 , REGON: 121453854, GIODO: KR 00126572
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=176402a6-6307-4c91-a8da-fc11040869f2

konto bankowe:   31 2490 0005 0000 4500 6050 1630  Alior Bank


2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.


3. Adres reklamacyjny – adres podany przez Sprzedającego Kupującemu w celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi


4. Cennik dostaw – zdefiniowany przez Sprzedającego na karcie produktu  rodzaj i koszt dostawy produktu


5. Dane kontaktowe      


Haloart
ul. Siostry Zimmer
30-441 Kraków
e-mail: biuro@haloart.pl
telefon: 12 262 05 38 lub 607 460 209


6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw


7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


8. Karta produktu – pojedyncza podstrona serwisu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.


9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


10. Kodeks cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.


11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.


12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


13. Konto Sprzedawcy - prowadzony w ramach serwisu zbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Sprzedający wprowadza i zarządza danymi dotyczącymi Sprzedającego i oferowanych przez niego produktów.


14. Konto Kupującego - prowadzony w ramach serwisu zbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Kupujący wprowadza i zarządza danymi dotyczącymi Kupującego.


15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w serwisie produktów na podstawie wyborów Kupującego.


16. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.


17. Miejsce dostawy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.


18. Dostarczenie zamówienia – moment wydania rzeczy, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.


19. Osoba fizyczna - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto sprzedawcy w serwisie i prowadząca sprzedaż za pośrednictwem serwisu.


20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę zdefiniowana na karcie produktu przez Sprzedającego


21. Prawo konsumenckie -  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.


22. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na karcie produktu jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).


23. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.


24. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.


25. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto sprzedawcy w serwisie i prowadząca sprzedaż za pośrednictwem serwisu.


26. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


27. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem haloart.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


28. Sprzedający – zarówno Osoba fizyczna, jak i Przedsiębiorca udostępniajacy do sprzedaży produkty w serisie haloart.pl


29. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.


30. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.


31. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku umów pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku umów pomiędzy Osobą fizyczną Kupującym lub pomiędzy Sprzedającym a Klientem.


32. Umowa konsumencka – umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem.


33. Użytkownik - zarówno Kupujący, jak i Sprzedający.


34. Wada  - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


35. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


36. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


37. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce dostawy rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 WARUNKI OGÓLNE
 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.


2. Miejsce dostawy musi znajdować się na obszarze Unii Europejskiej.


3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT jeśli jest należny). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.


6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy (jeśli przysługuje), linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. wysłania  informacji mailowej o prawie odstąpienia od umowy (jeśli przysługuje), niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy (jeśli przysługuje).


7. Administrator, ani Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.


8. Administrator zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu haloart.pl, należy je wszystkie wyłączyć.


9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez serwis w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, imię i nazwisko oraz numer telefonu niezbędne do utworzenie Konta Kupującego. Loginem jest e-mail, hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w serwisie.


10. Administrator Przedsiębiorca wykonują swoje zobowiązania z należytą starannością i rzetelnością.


§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca dostawy;
e. złożenie w serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie”.


3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.


4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.


5. Realizacja zamówienia Kupującego następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy rzeczy.


§4 PRAWO ZWROTU, CZYLI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34  Prawa konsumenckiego, o ile zawarł umowę konsumecką.


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dostarczenie zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, dostępny na koncie Kupującego lub w stopce naszej strony


4. Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy konsumenckiej i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa konsumencka jest uważana za niezawartą.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.


8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


10. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.


11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§5 RĘKOJMIA
 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych Kodeksie cywilnym za wady (rękojmia).


2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).


3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dostarczenie zamówienia, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


6.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7.  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.


8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 


9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.


13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostarczenie zamówienia Konsumentowi.


14.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dostarczenie zamówienia Konsumentowi.


15.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dostarczenie zamówienia KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.


16.  W terminach określonych w §5 pkt 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


17.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.


18.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 13-14, z tym że bieg terminu  rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.


19.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


20.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


21.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później w terminie siedmiu dni.


§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 

Administratorem zbiorów danych osobowych (Kupujących i Sprzedających) jest

Haloart  Beata Grotyńska-Kurek

ul. Siostry Zimmer 10
30-441 Kraków
NIP: 944-110-51-70 , REGON: 121453854
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=176402a6-6307-4c91-a8da-fc11040869f2

Kontakt ; biuro@haloart.pl tel. 12 262 05 38 lub 607 460 209

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez serwis Haloart zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:  https://www.haloart.pl/polityka-prywatnosci-serwisu-haloart.html

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator i Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (haloart.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli umowa zawarta była pomiędzy Przedsiębiorcą Konsumentem, a Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W innych wypadkach i ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Życzymy udanych zakupów


administrator haloart.pl
Beata Kurek