Polityka prywatności Serwisu Haloart

POLITYKA PRYWATNOSCI  SERWISU  HALOART.PL

 

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest Haloart (Haloart Beata Grotyńska-Kurek (ul. Siostry Zimmer 10 (30-441) Kraków. NIP: 944-110-51-70, REGON: 121453854), dalej „Haloart” lub „Serwis”.

1.2. Dane kontaktowe: biuro@haloart.pl lub tel. 12 262 05 38 lub 607 460 209.

 

2. Korzystanie z Serwisu Haloart

Korzystając z Serwisu Haloart, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin, a także, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w tych dokumentach oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Rodzaje przetwarzanych danych

3.1. Haloart przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. jedynie takim, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, umożliwienia Ci korzystania z indywidualnego konta, realizacji transakcji oraz zapewnienia wygody w korzystaniu z haloart.pl.

3.2. W przypadku Klientów (Kupujących) przetwarzamy wyłącznie następujące informacje: imię, nazwisko, telefon, adres email, adres do wysyłki, a także odnotowujemy adres IP, z którego nastąpiła rejestracja w Serwisie.

3.3. Jeżeli współpracujesz z Haloart jako Sprzedający, przetwarzamy dodatkowo takie informacje o Tobie jak: wiek, kierunek studiów (jeżeli jest powiązany z twórczością), numer konta bankowego, ewentualnie informacje o Twojej firmie oraz inne (tym m.in. obraz profilowy), którymi dobrowolnie i na własną odpowiedzialność podzieliłeś się z nami i innymi Użytkownikami. Masz prawo zdecydować czy wystawiasz swoje prace pod własnym imieniem i nazwiskiem czy też pseudonimem.

3.4. W razie logowania się przy użyciu Facebook Connect (zewnętrznej usługi uwierzytelniającej) z Twojego publicznego profilu w serwisie Facebook pozyskujemy wyłącznie dane niezbędne do rejestracji w Haloart.

3.5. Podczas składania zamówienia na haloart.pl rejestrujemy informacje o Twoim adresie IP, dacie i czasie wizyty, oraz o tym jak trafiłeś na naszą stronę.

 

4. Sposób zbierania danych i podstawa prawna przetwarzania

4.1. Z uwzględnieniem pkt. 3.5, przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników Serwisu pochodzą wyłącznie od nich i zostały podane podczas rejestracji bądź uzupełnione po zalogowaniu się do indywidualnego konta. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.  

4.2. Przetwarzanie następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą; przepisy obowiązującego prawa, bądź, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

5. Cele, w jakich przetwarzamy dane

5.1. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w Haloart wykorzystywane są w celu identyfikacji, uwierzytelniania i umożliwienia korzystania z indywidualnego konta oraz do niezbędnej komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu. Ponadto, wykorzystujemy Twoje dane do realizacji zamówienia, w tym dostarczania Ci zakupionego produktu, ewentualnie umożliwienia jego zwrotu lub reklamacji oraz koniecznych rozliczeń. W razie korzystania z formularza wiadomości do kontaktu z wybranym Sprzedającym lub biurem Haloart, wykorzystujemy dane w celu przetworzenia Twojego zapytania i zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Niekiedy, Twoje dane, w tym historia zakupów, mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych, w tym np. udzielenia Ci rabatu.

5.2. Jeżeli zechcesz współpracować z Haloart jako Sprzedający, dane podane przez Ciebie za pośrednictwem formularza „Zgłoszenie do współpracy” posłużą w celu dokonania oceny możliwości dołączenia Cię do grona Sprzedawców w Haloart. Następnie, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze współpracą – tj. realizacji transakcji, w tym ewentualnych zwrotów, reklamacji oraz rozliczeń, a także, w razie konieczności, niezbędnego kontaktu z Haloart.

 

6. Udostępnianie i powierzenie danych

Z zasady nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim. Wyjątek stanowi konieczność podania danych Kupującego Sprzedającemu, w celu umożliwienia bezpośredniego nadania zakupionej pracy. Odbywa się to jednak w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych, której zawarcie przez Sprzedającego jest warunkiem współpracy z Haloart. Sprzedający zobowiązany jest troszczyć się o bezpieczeństwo danych Klientów (Kupujących) Haloart i w ramach umowy powierzenia może wykorzystać te dane wyłącznie do ww. celu. Sprzedający może przekazać dalej dane adresowe Kupującego wyłącznie zaufanym podmiotom zawodowo trudniącym się doręczaniem przesyłek. W przypadkach przewidzianych przez prawo, Haloart może ujawnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

 

7. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Dokładamy maksymalnych starań, aby przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczyć Twoje dane przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub umożliwieniem do nich dostępu osobom nieupoważnionym. W tym celu korzystamy na naszej stronie internetowej m.in. z protokołu SSL, chroniącego Twoje dane podczas przesyłania ich przez Internet, a nasi usługodawcy zobowiązani są dawać wystarczające gwarancje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 

8. Bezpieczeństwo i dane wykorzystywane do transakcji

W przypadku korzystania z płatności elektronicznych, Haloart przekazuje niezbędne do dokonania płatności dane agentowi rozliczeniowemu PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, będącej krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez KNF, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod nr IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

Haloart nie ma wglądu w szczegóły transakcji ani w dane kart płatniczych. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa płatności znajdziesz na stronie https://www.payu.pl/.

 

9. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe i o rachunkowości.

Na przykład, jeżeli nigdy nie dokonałeś w Haloart żadnej transakcji i usuniesz swoje konto, w tym momencie, wszystkie Twoje dane przestaną być przetwarzane. Jeżeli natomiast postanowisz usunąć konto po dokonaniu zakupu w Haloart, wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do przechowywania wyłącznie tych danych, w takiej formie i przez taki okres, jak zobowiązują nas przepisy prawa.

 

10. Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Działalność Serwisu Haloart nie wymaga przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

11. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Zgodnie Regulaminem, z serwisu Haloart mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Z tego względu, świadomie nie gromadzimy danych osobowych osób młodszych. W razie stwierdzenia, że doszło do zebrania danych wbrew tej regule, dane te zostaną natychmiast usunięte, o ile zachowania ich nie wymagają przepisy prawa.

 

12. Prawa osób, których dane są przetwarzane

12.1. W swoim koncie w zakładce „Dane osobowe” widzisz swoje dane i możesz dokonywać ich edycji (sprostowania, aktualizacji itp.) oraz usunięcia. Jeżeli jakiekolwiek zebrane przez Haloart informacje o Tobie nie są widoczne w Twoim koncie (tak jest w przypadku niektórych mniej istotnych danych, które możesz podać w czasie zgłaszania woli współpracy) zawsze możesz zwrócić się do nas mailowo na biuro@haloart.pl o ich udostępnienie i ewentualne sprostowanie lub usunięcie.

12.2. Na zasadach określonych przepisami prawa możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych oraz żądać ich przeniesienia.

12.3. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez Haloart Twoich danych. Jako Klient możesz to uczynić samodzielnie usuwając swoje konto poprzez kliknięcie „Usuń konto” widoczne w Twoim panelu po zalogowaniu lub kontaktując się mailowo na biuro@haloart.pl. Jeżeli współpracujesz z Haloart jako Sprzedający możesz wycofać swoją zgodę mailowo pisząc na biuro@haloart.pl. Usunięcie danych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu współpracy na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.4. Wszystkie swoje prawa możesz wykonywać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Zawsze masz także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

13. Newsletter

W każdej chwili możesz zamówić doręczanie Newsletteru Haloart na wskazany przez Ciebie, i następnie potwierdzony, adres email. W dowolnym momencie możesz również zrezygnować z dalszego jego otrzymywania. W tym celu kliknij w link znajdujący się na dole każdej z rozsyłanych przez Haloart w ramach Newsletteru wiadomości lub jeżeli posiadasz konto Klienta w haloart.pl, możesz to zrobić klikając w zakładkę „Wypisz się z newslettera”.

 

14. Zmiany w Polityce Prywatności

O każdej innej niż drobna zmianie w Polityce Prywatności zostaniesz poinformowany. Zamieścimy dobrze widoczne w naszej witrynie internetowej powiadomienie oraz treść zaktualizowanej Polityki Prywatności.

 

15. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wniosków lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych przez Haloart możesz kontaktować się mailowo, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby (zob. punkt 1).